Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Automatický imisní monitor

UnicamAIM

Zařízení AIM je určeno pro plně automatické informativní monitorování znečištění ovzduší. Mezi základní monitorované veličiny patří teplota, vlhkost a tlak vzduchu a množství suspendovaných částic (PM10, PM2,5 a PM1) v ovzduší. Rozšířené verze UnicamAIM navíc sledují koncentraci oxidu uhelnatého (CO) a oxidu dusnatého (NO) a poskytují informativní stupně znečištění ovzduší. Stanici lze dále rozšířit například o monitorování intenzity osvětlení pro možnost řízení veřejného osvětlení, monitorování rychlosti větru apod.

Kvalita ovzduší významně ovlivňuje životní prostředí a lidské zdraví a je proto její monitorování a následná prezentace obyvatelům stěžejní pro minimalizaci negativního dopadu. Nejvíce citlivou skupinou jsou děti, těhotné ženy, staří lidé aosoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí.

Zařízení AIM neposkytuje certifikované měření ale informativní zjišťování koncentrací emisních látek. Analogií k informativnímu měření může být například tabule, která zobrazuje aktuální rychlost projíždějícího vozidla a upozorní řidiče, pokud překročí povolený limit. Stejně jako taková tabule neslouží pro pokutování, tak si ani imisní monitory za cíl nekladou zobrazení přesných koncentrací plynů a veličin, ale slouží pro informování veřejnosti o trendech stavu ovzduší. Cílem je zajistit monitorování co nejrozsáhlejších oblastí a poskytnout tak veřejnosti dostatečně representativní přehled o rozložení znečištění ovzduší, pokud možno vcelé aglomeraci.

Znečišťující látky v ovzduší

Prachové částice představují jeden z největších zdravotních rizik spojených s kvalitou ovzduší. Mají velmi negativní dopad na zdraví člověka (usazování v dýchacích cestách, chronické plicní choroby nebo dokonce i rakovina plic v důsledku obsahu karcinogenních látek). Působí jednak mechanicky zaprášením (snižování plochy pro fotosyntézu u listů rostlin, ale například i znečištění budov apod.), v atmosféře zase ovlivňují podnebí (tvorba oblaků, rozptyl slunečního záření)

Oxid uhelnatý (CO) při reakci s dalšími látkami v atmosféře napomáhá tvorbě přízemního ozonu či oxidu uhličitého, čímž také přispívá k intenzifikaci skleníkového efektu. I malé koncentrace mohou způsobit vážné zdravotní potíže.

Oxid dusnatý (NO) a jeho oxidací vznikající NOX jsou látky se širokým spektrem negativních dopadů na životní prostředí (vznik kyselých dešťů, okyselení vodních ploch, vznik přízemního ozonu apod.) a lidské zdraví (již při malých koncentracích pocit dušení a nucení ke kašli, zvýšení pravděpodobnosti onemocnění dýchacích cest). NO je také jedním ze skleníkových plynů. Primárním zdrojem jsou motorová vozidla (až o 55% obsahu oxidů dusíku v ovzduší) a v okolí komunikací jsou zvýšené koncentrace NO, který dále oxiduje na ostatní NOX.

Ke stažení

Novinky

  • CAMEA vstupuje do Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost

    V minulém týdnu se společnost CAMEA stala spolu se dvěma nejvýznamnějšími brněnskými vysokými školami (Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně), sdružením CESNET a řadou dalších firem a sdružení, zakládajícím členem Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost.